Privacy Verklaring TCC

Privacy Verklaring TCC

 
Over deze Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt door TCC Beheer B.V., alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen (groepsmaatschappijen) (hierna ook wel “TCC”, “we”, “wij”, “ons” en “onze”). TCC is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om een goede uitvoering van de dienstverlening van TCC mogelijk te maken.  Alle medewerkers binnen TCC die belast zijn met het verwerken van persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Wij verzoeken u, deze Privacyverklaring te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, wat wij daarmee doen en hoe u in dat verband uw rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Identiteitsgegevens achternaam; tussenvoegsels; initialen; geboortedatum;
 • Geboorte plaats; adres; telefoonnummer; e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Werkgever; VCA-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TCC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van persoonlijke uitnodigingen;
 • Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding, training en/of examen;
 • Het aanmelden van examens bij exameninstanties;
 • Het registreren van examenresultaten;
 • Registratie van diploma’s en/of certificaten;
 • Informatie over de certificaten/diploma’s waarover u beschikt en de geldigheidsduur daarvan;

De persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van:

 • De overeenkomst die is gesloten met uw werkgever;
 • Het toesturen van behaalde resultaten naar uw werkgever;
 • De afgiften en toezenden van behaalde diploma’s en/of certificaten;
 • Het tijdig informeren van uw werkgever i.v.m. verloop termijn van certificaten/diploma’s;

 Geautomatiseerde besluitvorming
TCC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TCC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, meer in het bijzonder gedurende de geldigheidsduur van de certificaten en/of diploma’s.

Indien uw gegevens niet meer bewaard behoeven te worden op grond van wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de dienstverlening van TCC zal TCC uw gegevens verwijderen, vernietigen of op non-actief plaatsen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
TCC heeft met uw werkgever een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Uw werkgever is op grond hiervan bevoegd uw persoonlijke gegevens met TCC te delen. TCC zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. TCC zal uitsluitend persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TCC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers via info@training-cursuscentrum.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; klachten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TCC. Voorts heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@training-cursuscentrum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onze contactgegevens
Indien u vragen of klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op:

Driemanssteenweg 56
3084 CB Rotterdam
I: www.training-cursuscentrum.nl
E: info@training-cursuscentrum.nl
T: +31 (0)10-2961066

 Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
TCC wilt u erop wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
I: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Updates van deze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken indien sprake is van wijzigingen in het soort persoonsgegevens dat wij verwerken en/of de manier waarop deze gegevens worden verwerkt. Indien sprake is van een materiële wijziging die van invloed is op de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij contact met u opnemen. Wij raden u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen, dus ook als u vaker opleidingen, training en of examens bij ons doet.