Algemene Voorwaarden TCC

  Algemene Voorwaarden TCC

Algemene Voorwaarden NRTO Beroep en Bedrijf d.d. 1 januari 2020

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. TCC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TCC (Training & Cursus Centrum) B.V., gevestigd te Rotterdam Hoogvliet.
1.2. Opdrachtgever: een wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon, die met TCC onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan TCC een opdracht heeft verstrekt.
1.3. Opdracht : de overeenkomst tussen TCC en een opdrachtgever, waaronder die tot het verzorgen van een cursus, het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.
1.4. Cursus: een door TCC in het kader van een opdracht verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
1.5. Deelnemer: een natuurlijke persoon die zich aanmeldt bij TCC of door een opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een cursus of examen.
1.6. Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, certificaten van deelname, diploma’s of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een cursus of opdracht wordt verstrekt.
1.7. Consument: een wederpartij, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.8. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over levering, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen TCC en de opdrachtgever/deelnemers, waaronder alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TCC en aanmeldingen met betrekking tot cursussen zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.2. Indien de opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de deelnemer, verplicht de opdrachtgever zich jegens TCC deze voorwaarden voor deelnemers aan de deelnemer bekend te maken en ten behoeve van TCC op te leggen. De opdrachtgever vrijwaart TCC voor alle aanspraken van een deelnemer, hoe ook genaamd, indien TCC jegens de deelnemer geen beroep kan doen op

3. Offertes, totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1. Alle door TCC gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
3.2. TCC zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens TCC vereist, heeft TCC het recht bepaalde werkzaamheden door door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
3.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TCC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder het aanmelden van deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats), tijdig aan TCC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TCC zijn verstrekt, heeft TCC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5. TCC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TCC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
3.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TCC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.7. Is bij de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. TCC zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
3.8. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, waarbij zij in ieder geval ook de gevolgen van deze aanpassingen voor prijs, kwaliteit en tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden nader regelen. TCC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over dergelijke gevolgen inlichten. Aanpassingen van de oorspronkelijke

4. Tarieven en prijzen
TCC is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de opdrachtgever van TCC een consument is, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk

5. Betaling
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van TCC binnen 21 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, zonder korting of verrekening.

5.2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is – onverminderd zijn overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
5.3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van schikkingsvoorstellen en het inwinnen van inlichtingen, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.
5.6. Alle geleverde producten, waaronder onderwijsmateriaal, blijven het eigendom van TCC tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij TCC ter zake ervan enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

6. Juistheid van opgegeven informatie
6.1. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals (maar niet beperkt tot) de duur van de cursus, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van TCC. Geringe afwijkingen in deze opgaven vormen geen grond voor ontbinding, behoudens indien de opdrachtgever een consument is. Dergelijke geringe afwijkingen vormen nimmer een grond voor schadevergoeding.

6.2. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door TCC vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor ontbinding, behoudens indien de opdrachtgever een consument is. Dergelijke geringe fouten vormen nimmer een grond voor schadevergoeding.

7. Toelating lessen
7.1. TCC behoudt zich het recht voor deelnemers aan de hand van haar voor de betreffende cursus te hanteren toelatingseisen naar eigen inzicht niet tot een cursus toe te laten. TCC zal deze toelatingseisen zo mogelijk reeds bij de offerte aan de opdrachtgever doen toekomen en in ieder geval steeds ruim voor aanvang van de betreffende cursus aan de opdrachtgever bekend maken. In geval van weigering van een deelnemer voor een cursus zal TCC het cursusgeld voor die betreffende deelnemer niet aan de opdrachtgever in rekening brengen c.q. aan de opdrachtgever restitueren. Toelating houdt van de zijde van TCC geen enkele garantie in dat de deelnemer de cursus, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.2. TCC heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.
7.3. Deelnemers dienen zich stipt aan de opgegeven lesdata en –tijden te houden. TCC is niet gehouden lessen ten behoeve van deelnemers

8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan TCC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van TCC, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van TCC; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan TCC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

8.2. TCC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TCC haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TCC niet mogelijk is langer duurt dan 30 (dertig) dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, al dan niet partieel, te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.
8.4. Indien TCC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van TCC beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het bedrag van het ten laste van TCC komende eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van TCC beperkt tot tweemaal het bedrag van de factuur die TCC terzake de werkzaamheden waarbij het voorval zich heeft voorgedaan heeft uitgesteld.
9.2. Onverminderd het bepaalde in 9.1 is TCC niet aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, waaronder schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door TCC samengestelde onderwijsmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen.
9.3. De in 9.1 en 9.2 opgenomen beperkingen en uitsluitingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TCC of de met de leiding van TCC belaste werknemers.

10. Onvoldoende aanmeldingen; Annulering
10.1. Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 50% van de beschikbare cursusplaatsen) voor een cursus heeft TCC het recht een cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. TCC zal de annulering van de cursus niet later dan een kalenderweek voor de oorspronkelijk geplande aanvang van de cursus aan de deelnemers en/of opdrachtgever meedelen. Reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

10.2. De opdrachtgever kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Tot 10 (tien) werkdagen voor de aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Wordt korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus geannuleerd dan is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd, behoudens indien de opdrachtgever consument is, in welk geval hij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het cursusgeld is verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek..

11. Geheimhouding
11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Intellectuele eigendom
12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt TCC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2. Alle door TCC verstrekte stukken, zoals onderwijsmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TCC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
12.3. TCC behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Geschillenbeslechting
13.1. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen TCC en de opdrachtgever c.q. deelnemer kennis te nemen. TCC blijft echter bevoegd de opdrachtgever c.q. deelnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

13.2. Indien de opdrachtgever c.q. deelnemer consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat TCC zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

14. Toepasselijk recht
14.1. Op elke overeenkomst tussen TCC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.