SOG TRAINING

Werken met onafhankelijke adembescherming


Doelgroep
:
 
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIRrisicocategorie B-31 ligt.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties)
• Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (veiligheidsregels)
• Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik)

Praktijk:
• Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
• Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel)
• Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheidsen hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
• Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en het examen is op een veilige en effectieve wijze onafhankelijke adembescherming gebruiken (ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem).

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN