SIR TRAINING

Toezichthouder Chemisch Technisch

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie betreffende de werkzaamheden, de materiaaleigenschappen van de te reinigen installatie en bijbehorende appendages en afdichtingen, de werkplek, de voorwaarden waaronder het werk moet worden verricht, de aanwezige gevaarlijke stoffen, de (tijdelijke) opslag en het transport van de chemicaliën, gegevens over de potentiële vervuiling en alle overige zaken die de veiligheid op de werkplek kunnen beïnvloeden. Ook moet de opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen treffen om veilige werk- en procescondities voor het reinigingsbedrijf te garanderen. De opdrachtgever moet zich conformeren aan de SIR richtlijnen en moet toezicht houden op toepassing ervan. Er moet informatie worden verstrekt over de wijze van handelen in geval van noodsituaties. Het noodplan op de werkplek moet zijn afgestemd op het totale noodplan van de opdrachtgever.

Het behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder om bovengenoemde activiteiten te coördineren en een veilige gang van zaken te waarborgen.

Meer informatie Inschrijven