SIR TRAINING

Toezichthouder adembescherming

Doelgroep: 
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan)), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten.

Inhoud van de cursus:

Algemeen
• De werking van ademhaling
• Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming: toepassingsgebied, werking en beperkingen
       1. Afhankelijke adembescherming
       2. Onafhankelijke adembescherming
       3. Gelaatsstukken

Wetgeving – regelgeving SIR en VCA
• Taken/verantwoordelijkheden
• TRA
• Indienststelling en periodieke keuring
• Medische keuring en leeftijd
• Indeling SIR‐risicocategorie
• Selectie adembeschermingsmiddelen
• Face fit‐test (lektest)
• Draagtijden en werkbelasting
• Teamsamenstelling

Veiligheid
• De kandidaat kan de betreffende risico’s herkennen en benoemen alsmede de daaraan verbonden beheersmaatregelen uitvoeren en/of benoemen
• Voorbereiding werkzaamheden
• Besloten ruimte
• Noodsituaties/reddingsplan
• PBM’s
• De kandidaat kan de factoren die de beschermingsgraad van adembeschermingsmiddelen beïnvloeden noemen
• De kandidaat kan de resterende hoeveelheid lucht in de ademluchtcilinder bepalen en daaruit de maximale inzettijd
• Laatste Minuut RisicoAnalyse (LMRA)

Vaktechniek
• De kandidaat kan de bouw, de werking en beperkingen van de diverse onderdelen van onafhankelijke adembescherming uitleggen
• De kandidaat kan de aandachtspunten uitleggen bij het gebruik van een ademluchtlijnsysteem
• De kandidaat kan de voor‐ en nadelen benoemen van een ademluchttoestel en van een ademluchtlijnsysteem
• De kandidaat kan uitleggen hoe adembeschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gecontroleerd, gereedgemaakt en gebruikt
• De kandidaat kan de instructies voor het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembescherming toepassen
• Gasdetectie

Meer informatie Inschrijven