SIR TRAINING

Adembescherming B

Doelgroep: 
Tot dit niveau behoren medewerkers die regelmatig werken met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau B moeten de volgende middelen worden toegepast: onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.

Inhoud van de cursus:
Algemeen
• De werking van ademhaling
• Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming: toepassingsgebied, werking en beperkingen
1. Afhankelijke adembescherming
2. Onafhankelijke adembescherming
3. Gelaatsstukken

Wetgeving – regelgeving SIR en VCA
· Taken/verantwoordelijkheden
· TRA
· Indienststelling en periodieke keuring
· Medische keuring en leeftijd
· Indeling SIR‐risicocategorie
· Selectie adembeschermingsmiddelen
· Face fit‐test (lektest)
· Draagtijden en werkbelasting
· Teamsamenstelling

Veiligheid
· De kandidaat kan de betreffende risico’s herkennen en benoemen alsmede de daaraan verbonden beheersmaatregelen uitvoeren en/of benoemen
· Voorbereiding werkzaamheden
· Besloten ruimte
· Noodsituaties/reddingsplan
· PBM’s
· De kandidaat kan de factoren die de beschermingsgraad van adembeschermingsmiddelen beïnvloeden noemen
· De kandidaat kan de resterende hoeveelheid lucht in de ademluchtcilinder bepalen en daaruit de maximale inzettijd
· De kandidaat weet hoe en wanneer een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) uitgevoerd moet worden

Vaktechniek
• De kandidaat kan de bouw, de werking en beperkingen van de diverse onderdelen van onafhankelijke adembescherming uitleggen
• De kandidaat kan de aandachtspunten uitleggen bij het gebruik van een ademluchtlijnsysteem
• De kandidaat kan de voor‐ en nadelen benoemen van een ademluchttoestel en van een ademluchtlijnsysteem
• De kandidaat kan uitleggen hoe adembeschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gecontroleerd, gereedgemaakt en gebruikt
• De kandidaat kan de instructies voor het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembescherming toepassen
• De kandidaat kan gasdetectie gebruiken

Praktijk
• Het ademluchttoestel gereed maken voor gebruik
• Het ademluchttoestel op‐ en afzetten
• Een ademluchtlijnsysteem gereedmaken en controleren voor, tijdens en na gebruik
• Een parcours afleggen en werkzaamheden uitvoeren met gebruik van een ademluchttoestel of ademluchtlijnsysteem
• Reageren op noodsituaties
• Afhankelijke adembeschermingsmiddelen

MEer informatie Inschrijven